کشتی فرنگی

احتمال برگزاری وبیناری انتخابات UWW آنالیز می گردد

در صورت عدم برگزاری مسابقات جهانی 2020، احتمال برگزاری وبیناری انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه جهانی مورد آنالیز اعضا UWW قرار خواهد گرفت.

17 مهر 1399